ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γενικά

Το παρόν ανενεργό βιομηχανικό ακίνητο βρίσκεται σε κεντρικό οδικό άξονα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε τοποθεσία που είναι χαρακτηρισμένη ως βιομηχανική περιοχή και αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους κτιριακούς όγκους επί γηπέδου 16 στρεμμάτων. Συγκεκριμένα, αποτελείται από δύο μεγάλους κτιριακούς όγκους εντός των οποίων λάμβανε χώρα η κύρια οικονομική δραστηριότητα, έκαστος εκ των οποίων φέρει τρία επίπεδα συνολικής επιφάνειας 2,5 στρεμμάτων, ενώ ο τρίτος κτιριακός όγκος βρίσκεται απέναντι από τους δύο προαναφερόμενους, είναι 80τμ και χρησίμευε ως κατοικία του φύλακα. Το οικόπεδο περιμετρικά συνορεύει με αφύλακτες βιομηχανικές μονάδες και αγροτεμάχια. 

Πρόβλημα-Κίνδυνοι

Το υπόψη ακίνητο στο συνολό του αν και βρίσκεται στην πλήρη κυριότητα τραπέζης, εν τούτοις σε ένα από τα δύο μεγάλα κτίρια υπήρχε παράνομη κατάληψη σημαντικού ποσοστού από τον τέως ιδιοκτήτη, ενώ η οικία είχε καταληφθεί και χρησιμοποιούνταν ως χώρος διαμονής από λαθρομετανάστες. Οι προαναφερόμενες παράνομες ενέργεις εκτός από παραβάσεις του αστικού δικαίου, ενέχουν και κινδύνους σημαντικής και ανεξέλεγκτης φθοράς των υπαρχουσών εγκαταστάσεων από μη σωστή και ενδεδειγμένη χρήση, αλλά και από κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς και καταστοφής περιουσίας καθόσον περιμετρικά των κτιριακών όγκων υπάρχουν εύλεκτα υλικά (ελαστικά, διογκομένη πολυστερίνη, κτλ) σε άτακτη και μη ενδεδειγμένη υπαίθρια απόθεση. Επίσης, οποιαδήποτε απώλεια υγείας ή ζωής από τους παράνομους καταληψίες, θα μπορούσε να εγείερει αστικές ευθύνες στον ενεστώτα κύριο του ακινήτου.

Επίλυση

Η εταιρεία μας με την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος συναγερμού και πυρασφαλείας και την επιτήρηση του χώρου διαμέσου του 24/7 ΚΛΣ “Δικλείδα”, απέτρεψε επανεληλημένα την ανακατάληψη του χώρου από αναρμόδια πρόσωπα με την αναφορά όλων των προσπαθειών που επιτελέστικαν στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, προστατεύοντας αποτελεσματικά τον ιδιοκτήτη αλλά και το ακίνητο, συμβάλλωντας με το τρόπο αυτό καθοριστικά στην αποτροπή φθορών, κακόβουλων ενεργειών και βανδαλισμών. Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διατήρηση της υψηλής προστιθέμενης αξίας του ακινήτου, καθόσον θα απαιτηθεί λιγότερη χρηματική δαπάνη επαναφοράς του σε λειτουργική κατάσταση από πιθανό μελλοντικό αγοραστή.

Εφαρμόστηκε σύστημα Nevelus Aero

Δείτε περισσότερα